Richard Garvey Intermediate

Skip to main content
Mobile Menu
About Us » Coronavirus Information

Coronavirus Information

MARCH 13, 2020: UPDATE REGARDING SCHOOL CLOSURES (BOARD ACTION)

Garvey Parents/Guardians,

This is to inform you that the Garvey School District Board of Education has taken action, per the guidance of the Los Angeles County Office of Education, to close all district schools effective Monday, March 16, 2020 through Friday, April 3, 2020. The Board’s decision is to ensure the health and safety of our students, staff, and community members in response to the COVID-19 health concerns.Since the District’s Spring Break is scheduled from April 6 through April 10, 2020, your child will be returning on Monday, April 13, 2020.

Enrichment activity packets and online resources will be provided to all students next week. Instructions on how to access these materials will be shared on Monday, March 16, 2020 via phone message and email.

The District will continue to work closely with the Los Angeles County Office of Education and the Los Angeles Department of Public Health to implement appropriate and timely preventative measures. District staff will continue to monitor and assess the rapidly evolving situation and keep you informed of any changes, including extending the duration of the school closure.

Should you have any questions, please do not hesitate to call the District Office at (626) 307-3444 or (626) 307-3427.

Please be assured that the District is committed to ensuring the health and well-being of all. Thank you for your understanding and partnership during this challenging time.

Anita Chu
Superintendent

 

~~~

Padres o Tutores,

Esto es para informarles que la Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar Garvey a tomado la decisión, de acuerdo con la guía del Departamento de Educación del Condado de Los Angeles, de cerrar todas las escuelas del distrito desde al lunes, 16 de marzo de 2020 hasta el viernes, 3 de abril de 2020. La decisión de la Junta Directiva es para asegurar la salud y bienestar de nuestros alumnos, el personal y los miembros de la comunidad en respuesta a las inquietudes relacionadas al coronavirus. Ya que las vacaciones de primavera (spring break) están programadas del 6 hasta el 10 de abril de 2020, sus hijos estarían regresando a clases el lunes 13 de abril de 2020.

La próxima semana se proveerán paquetes de trabajo y recursos por Internet para todos los alumnos. Las instrucciones sobre cómo obtener estos materiales se proveerán a todos los alumnos el lunes 16 de marzo de 2020 por medio de un mensaje telefónico y por correo electrónico.

El Distrito continuará trabajando muy de cerca con el Departamento de Educación de Los Angeles y la Secretaría de Salubridad Pública de Los Angeles para implementar medidas preventivas apropiadas y oportunas. El personal del Distrito continuará monitoreando y evaluando la rápida evolución de esta situación y así mantenerlos a ustedes informados sobre cualquier cambio, lo que incluye la extensión del periodo de cerrar las escuelas.

Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en llamar a la Oficina del Distrito al número (626) 307-3444 o (626) 307-3427.

Por favor no tengan la menor duda que el Distrito está comprometido para asegurar la salud y el bienestar de todos. Gracias por su comprensión y colaboración durante estos tiempos difíciles.

Anita Chu
Superintendente

 

~~~

嘉偉的家長/監護人,

謹在此通知您,根據洛杉磯縣教育辦公室的指示,嘉偉學區教育委員會已採取行動,從2020年3月16日星期一至2020年4月3日星期五關閉本學區所有的學校。教育委員會的決定是確保學生,員工和社區成員的健康和安全,以應對新型冠状病毒COVID-19的健康問題。 由於學區的春假計劃於2020年4月6日至2020年4月10日進行,因此您的孩子將於2020年4月13日星期一返回學校。
下星期開始一些豐富的活動包和在線資源將提供给所有的學生。 有關如何獲取這些資料的說明將於2020年3月16日星期一通過手機短信和電子郵件舆各位分享。

本學區將繼續與洛杉磯縣的教育辦公室和洛杉磯公共衛生的部門密切合作,採取適當而及時的預防措施。 學區的工作人員將繼續監測和評估快速發展的情況,並隨時向各位家長通報任何變化,包括延長停課的時間。

如有您有任何疑問,請隨時致電(626)307-3444或(626)307-3427與學區的辦公室聯繫。
請放心,學區會致力確保所有人的健康和福祉。 感謝您在這個充滿挑戰的時候,您的理解與合作。

Anita Chu
學區總監

 

~~~

Quý Phụ huynh/ Người giám hộ của Garvey,

Chúng tôi thông báo cho quý vị biết rằng Hội đồng Giáo dục Học khu Garvey đã có hành động, theo sự hướng dẫn của Văn phòng Giáo dục Quận Hạt Los Angeles, để đóng cửa tất cả các trường học bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020. Quyết định của Hội đồng Giáo dục là để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên và thành viên cộng đồng của chúng tôi để đáp ứng với các mối quan tâm về sức khỏe của COVID-19. Vì kỳ nghỉ mùa xuân của học khu được kế hoạch từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2020, con em quý vị sẽ trở lại học vào thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020.

Các gói tài liệu về hoạt động phong phú và tài nguyên trực tuyến sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh vào tuần tới. Những hướng dẫn về cách truy cập các tài liệu này sẽ được chia sẻ vào Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020 qua tin nhắn điện thoại và email.

Học khu sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Giáo dục Quận hạt Los Angeles và Sở Y tế Công cộng của Los Angeles để thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp và kịp thời. Nhân viên học khu sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá các tình hình phát triển nhanh chóng và thông báo cho quý vị về bất kỳ thay đổi nào, bao gồm cả việc kéo dài thời gian đóng cửa các trường học.

Nếu quý vị có thắc mắc gì, xin vui lòng gọi cho Văn phòng học khu theo số (626) 307-3444 hoặc (626) 307-3427.

Quý vị hãy yên tâm rằng Học khu cam kết đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của tất cả mọi người. Cảm ơn sụ hiểu biết và hợp tác của quý vị trong thời gian thử thách này.
 
Anita Chu
Giám đốc Học Khu